skip navigation

นโยบายความรับผิดชอบการสินค้าของ Send2Thai

1. บริษัทจึงไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตก หัก รั่ว บุบ รวมทั้งการเน่า เสีย ขึ้นรา เป็นต้น

2. ทางบริษัทรับผิดชอบกรณีที่สินค้าสูญหายสูงสุดไม่เกิน $95 ต่อ Shipment (ต่อ invoice)

3. หากสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูง ลูกค้าสามารถซื้อประกันสินค้าเพิ่มได้ในอัตราค่าเบี้ยประกัน 5% ของมูลค่าประกัน ถ้าสินค้าที่ทำประกันสูญหาย ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้ลูกค้าเต็มวงเงินประกัน หรือจัดซื้อสินค้าที่เหมือนกันคืนให้

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับส่งหรือไม่รับประกัน สินค้าที่มีมูลค่าสูงมากๆ หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด สิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้

5. ถ้ามีของสูญหาย ผู้ส่งต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง

6. บริษัทจะไม่สามารถรับผิดต่อความล่าช้า การเสียหายและสูญหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น พายุ นํ้าท่วม เรือล่ม เครื่องบินตก สงคราม การประท้วง การลบเลือนภาพถ่ายหรือข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของบุคคลที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทําสัญญากับบริษัท เช่น ผู้รับสินค้า หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐใดๆ การห้ามส่งออกหรือนําเข้าของการท่า เป็นต้น

7. ถ้าลูกค้าส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า ลูกค้านั้นๆต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

8. ถ้าสินค้าของท่านไม่สามารถผ่านศุลกากรเข้าไทยได้ ลูกค้าต้องทำเรื่อง Claim ภายใน 7 วันนับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้ทราบ ทางบริษัทจะไม่รับ Claim หลังจากนั้น