skip navigation

บริการส่งของจากอเมริกามาไทย

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการส่งสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสัตว์เลี้ยง กลับไทย ทั้งทางเครื่องบินและทางเรือ

บริการส่งของทางอากาศ 6 ประเภท

1) AIR EXPRESS (AX) 4 Days

บริการส่งของทางอากาศ สำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ไม่มีภาษี (หนังสือ ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ) ที่ต้องการให้ถึงมือผู้รับใน 4-6 วัน

  สาขาที่ให้บริการนี้

  • Los Angeles, CA [$14.25/กิโลกรัม ]

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • นํ้าหนักตามปริมาตร (ถ้ามี) $8.25 / กิโลกรัม
  • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่อลัง)
   • กรุงเทพ 1-15.9 กิโล $5.50 / ลัง
   • กรุงเทพ 16 กิโลขึ้น $8 / ลัง
   • ต่างจังหวัด 1-5.9 กิโล $11.50 / ลัง
   • ต่างจังหวัด 6 กิโลขึ้น $22.50 / ลัง
  • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

  2) DOCUMENT EXPRESS (AD) 4 Days

  บริการส่งของทางอากาศ สำหรับส่งเอกสารด่วน ให้ถึงมือผู้รับใน 4-6 วัน

   สาขาที่ให้บริการนี้

   • Los Angeles, CA [$22.50/กิโลกรัม ]

   รายละเอียดเพิ่มเติม

   • นํ้าหนักตามปริมาตร (ถ้ามี) $8.25 / กิโลกรัม
   • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่อลัง)
    • กรุงเทพ 1-15.9 กิโล $5.50 / ลัง
    • กรุงเทพ 16 กิโลขึ้น $8 / ลัง
    • ต่างจังหวัด 1-5.9 กิโล $11.50 / ลัง
    • ต่างจังหวัด 6 กิโลขึ้น $22.50 / ลัง
   • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

   3) AIR PREMIUM (AP) 7-10 Days

   บริการส่งของทางอากาศ สำหรับของที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระเป๋า รองเท้า วิตามิน ที่ ต้องการให้ถึงมือผู้รับใน 7-10 วัน

    สาขาที่ให้บริการนี้

    • Los Angeles, CA [$25.50/กิโลกรัม ]
    • Portland, OR [$26.50/กิโลกรัม ]
    • Seattle, WA [$26.50/กิโลกรัม ]

    รายละเอียดเพิ่มเติม

    • นํ้าหนักตามปริมาตร (ถ้ามี) $8.25 / กิโลกรัม
    • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่อลัง)
     • กรุงเทพ 1-15.9 กิโล $5.50 / ลัง
     • กรุงเทพ 16 กิโลขึ้น $8 / ลัง
     • ต่างจังหวัด 1-5.9 กิโล $11.50 / ลัง
     • ต่างจังหวัด 6 กิโลขึ้น $22.50 / ลัง
    • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

    4) AIR CARGO (AC) 10-14 Days

    บริการส่งของทางอากาศ สำหรับของที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระเป๋า รองเท้า วิตามิน ที่ ต้องการให้ถึงมือผู้รับใน 10-14 วัน

     สาขาที่ให้บริการนี้

     • Los Angeles, CA [$20.50/กิโลกรัม ]
     • Portland, OR [$21.50/กิโลกรัม ]
     • Seattle, WA [$21.50/กิโลกรัม ]

     รายละเอียดเพิ่มเติม

     • นํ้าหนักตามปริมาตร (ถ้ามี) $8.25 / กิโลกรัม
     • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่อลัง)
      • กรุงเทพ 1-15.9 กิโล $5.50 / ลัง
      • กรุงเทพ 16 กิโลขึ้น $8 / ลัง
      • ต่างจังหวัด 1-5.9 กิโล $11.50 / ลัง
      • ต่างจังหวัด 6 กิโลขึ้น $22.50 / ลัง
     • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

     5) AIR LONG (AL) 12-18 Days

     บริการส่งของทางอากาศ สำหรับของที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระเป๋า รองเท้า วิตามิน ที่ ต้องการให้ถึงมือผู้รับใน 12-18 วัน

      สาขาที่ให้บริการนี้

      • Los Angeles, CA [$19.00/กิโลกรัม ]

      รายละเอียดเพิ่มเติม

      • นํ้าหนักตามปริมาตร (ถ้ามี) $8.25 / กิโลกรัม
      • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่อลัง)
       • กรุงเทพ 1-15.9 กิโล $5.50 / ลัง
       • กรุงเทพ 16 กิโลขึ้น $8 / ลัง
       • ต่างจังหวัด 1-5.9 กิโล $11.50 / ลัง
       • ต่างจังหวัด 6 กิโลขึ้น $22.50 / ลัง
      • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

      6) PET SHIPPING (PS)

      บริการส่งสัตว์เลี้ยง(สุนัขหรือแมว) ทางอากาศ จากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศไทย (ผู้ส่ง มาส่งที่ร้าน Send2Thai LA / ผู้รับต้องมารับที่สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยทางบริษัทจะจัดการเรื่อง เอกสาร การฉีดวัคซีน กรมปศุสัตว์ พิธีการศุลการกร ครบทุกขั้นตอน

       สาขาที่ให้บริการนี้

       • Los Angeles, CA [$20.50/กิโลกรัม ]
       • *นํ้าหนักตามปริมาตร: วัดขนาดกรงเป็นนิ้ว กว้าง x ยาว x สูง แล้วหารด้วย 366

       รายละเอียดเพิ่มเติม

       • ค่าเอกสาร USDA เพื่อการส่งออก (สัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทมีค่าเอกสารแตกต่างกัน)
       • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

       บริการส่งของทางเรือ 7 ประเภท

       1) SEA KILO (SK) 45 Days

       บริการส่งของทางเรือ สินค้าทั่วไป ที่มีมูลค่าทางภาษีตํ่า ค่าส่งคำนวณจากน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)

        สาขาที่ให้บริการนี้

        • Los Angeles, CA [$8.00/กิโลกรัม ]
        • Portland, OR [$10.00/กิโลกรัม ]
        • Seattle, WA [$10.00/กิโลกรัม ]

        รายละเอียดเพิ่มเติม

        • ค่าส่งในประเทศไทย
         • กรุงเทพ $11.50 / ลัง
         • ต่างจังหวัด $16.50 / ลัง
        • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

        หมายเหตุ

        • ค่า Oversize ปริมาตรเกิน 15 ลบ.ฟ. กทม $5.50 / ตจว $9.00 / กล่อง
        • ค่า Oversize ด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 1 เมตร (39”) $10/กล่อง
        • ค่า Overweight น้ําหนักเกิน 9.5 กิโล/ลบ.ฟ. $0.85 / กิโล.
        • ค่าตีลังไม้ (ถ้ามี) $1.99 / ลบ.ฟ.

        2) SEA FDA (SF) 45 Days

        บริการส่งของทางเรือ สำหรับสินค้าแบรนด์เนม อย. และ มอก. ที่ต้องใช้เอกสารในการเคลียร์ สินค้าเพิ่มขึ้นจากขั้นตอนปกติ ค่าส่งคำนวณจากน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)

         สาขาที่ให้บริการนี้

         • Los Angeles, CA [$9.99/กิโลกรัม ]
         • Portland, OR [$10.99/กิโลกรัม ]
         • Seattle, WA [$10.99/กิโลกรัม ]

         รายละเอียดเพิ่มเติม

         • ค่าส่งในประเทศไทย
          • กรุงเทพ $11.50 / ลัง
          • ต่างจังหวัด $16.50 / ลัง
         • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

         หมายเหตุ

         • ค่า Oversize ปริมาตรเกิน 15 ลบ.ฟ. กทม $5.50 / ตจว $9.00 / กล่อง
         • ค่า Oversize ด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 1 เมตร (39”) $10/กล่อง
         • ค่า Overweight น้ําหนักเกิน 9.5 กิโล/ลบ.ฟ. $0.85 / กิโล
         • ค่าตีลังไม้ (ถ้ามี) $1.99 / ลบ.ฟ.

         3) SEA CUBIC + TAX (ST) 45 Days

         บริการส่งของทางเรือ สำหรับส่งขสินค้าท่ัวไป ที่มีน้ําหนักมากหรือขนาดใหญ!่ ค่าส่งคำนวณจาก ขนาด (ต่อลูกบาศก์ฟุต) + ค่าภาษี $1.80 / กิโลกรัม ค่าบริการขั้นตํ่า 3 ลูกบาศ์กฟุต

          สาขาที่ให้บริการนี้

          • Los Angeles, CA [$15.90 / ลบ.ฟ. + $1.80 / กิโล ]
          • Portland, OR [$19.90 / ลบ.ฟ. + $1.80 / กิโล]
          • Seattle, WA [$19.90 / ลบ.ฟ. + $1.80 / กิโล ]

          รายละเอียดเพิ่มเติม

          • ค่าส่งในประเทศไทย
           • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 3-9.9 ลบ.ฟ. $22.50 / เที่ยว
           • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 10-59.9 ลบ.ฟ. $33.50 / เที่ยว
           • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 60-180 ลบ.ฟ. $95.00 / เที่ยว
           • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 3-9.9 ลบ.ฟ. $28.00 / เที่ยว
           • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 10-59.9 ลบ.ฟ. $39.00 / เที่ยว
           • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 60-180 ลบ.ฟ. $100.00 / เที่ยว
          • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

          หมายเหตุ

          • ค่า Oversize ปริมาตรเกิน 15 ลบ.ฟ. กทม $5.50 / ตจว $9.00 / กล่อง
          • ค่า Oversize ด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 1 เมตร (39”) $10 / กล่อง
          • ค่า Overweight น้ําหนักเกิน 9.5 กิโล/ลบ.ฟ. $0.85 / กิโล
          • ค่าตีลังไม้ (ถ้ามี) $1.99 / ลบ.ฟ.

          4) SEA CUBIC (SQ) 45 Days

          บริการส่งของทางเรือ สำหรับส่งของใช้ส่วนตัวในกล่องที่ลูกค้านำมาเอง ค่าส่งคำนวณจากขนาด (ต่อลูกบาศก์ฟุต) ค่าบริการขั้นตํ่า 10 ลูกบาศ์กฟุต

           สาขาที่ให้บริการนี้

           • Los Angeles, CA [$15.90 / ลูกบาศ์กฟุต ]
           • Portland, OR [$19.90 / ลูกบาศ์กฟุต ]
           • Seattle, WA [$19.90 / ลูกบาศ์กฟุต ]

           รายละเอียดเพิ่มเติม

           • ค่าส่งในประเทศไทย
            • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 3-9.9 ลบ.ฟ. $22.50 / เที่ยว
            • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 10-59.9 ลบ.ฟ. $33.50 / เที่ยว
            • กรุงเทพ รวมทุกลังเป็น 60-180 ลบ.ฟ. $95.00 / เที่ยว
            • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 3-9.9 ลบ.ฟ. $28.00 / เที่ยว
            • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 10-59.9 ลบ.ฟ. $39.00 / เที่ยว
            • ต่างจังหวัด รวมทุกลังเป็น 60-180 ลบ.ฟ. $100.00 / เที่ยว
           • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

           หมายเหตุ

           • ค่า Oversize ปริมาตรเกิน 15 ลบ.ฟ. กทม $5.50 / ตจว $9.00 / กล่อง
           • ค่า Oversize ด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 1 เมตร (39”) $10 / กล่อง
           • ค่า Overweight น้ําหนักเกิน 9.5 กิโล/ลบ.ฟ. $0.85 / กิโล
           • ค่าตีลังไม้ (ถ้ามี) $1.99 / ลบ.ฟ.

           5) SEA FURNITURE (SW) 45 Days

           บริการส่งของย้ายบ้านกลับเมืองไทย สำหรับนักศึกษา หรือผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิน 1 ปี ที่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีในการส่งของใช้ส่วนตัวกลับเมืองไทย ส่งขั้นตํ่า 300 ลูกบาศ์ กฟุต

            สาขาที่ให้บริการนี้

            • Los Angeles, CA [$9.99 / ลูกบาศ์กฟุต ]
            • Portland, OR [$13.99 / ลูกบาศ์กฟุต
            • Seattle, WA [$13.99 / ลูกบาศ์กฟุต ]

            รายละเอียดเพิ่มเติม

            • ค่าส่งในประเทศไทย
             • กรุงเทพ $95.00 / เที่ยว ???
             • ต่างจังหวัด $100.00 / เที่ยว ???
            • + ค่าเอกสาร $1.99 / Invoice

            หมายเหตุ

            • ค่า Oversize ด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 1 เมตร (39”) $10 / กล่อง
            • ค่า Overweight น้ําหนักเกิน 9.5 กิโล/ลบ.ฟ. $0.85 / กิโล
            • ค่าตีลังไม้ (ถ้ามี) $1.99 / ลบ.ฟ.

            เอกสารที่ต้องใช้ในการส่ง/ออกของ

            • Passport (พาสปอร์ต) ทุกเล่มที่มีหลักฐานยืนยันการเข้า-ออกประเทศ ว่าได้พำนักอยู่ในประเทศอเมริกา เกิน 1 ปี
            • บัตรประจำตัวอเมริกา (Drivier License หรือ ID Card)
            • สำเนาบัตรประชาชนไทย
            • สำเนาทะเบียนบ้านไทย

           6) SEA X-BOX (SX) 45 Days

           กล่อง X-Box ของ Send2Thai ขนาด 23” x 17.5” x 20” เป็นกล่องลูกฟูก 2 ชั้นแข็งแรง สำหรับ ส่งของใช้ส่วนตัวกลับไทยทางเรือ ราคารวมค่าส่งจากอเมริกาไปไทย ค่าภาษี และค่าส่งใน ประเทศไทยถึงประตูบ้านทั่วไทยแล้ว (All In)

            สาขาที่ให้บริการนี้

            • Los Angeles, CA
             • $95 / ลัง
             • $400 / 5 ลัง*
             • $700 / 10 ลัง*
            • San Diego, CA
             • $110 / ลัง
             • $475 / 5 ลัง*
             • $850 / 10 ลัง*
            • Portland, OR
             • $120 / ลัง
             • $550 / 5 ลัง*
             • $1,000 / 10 ลัง*
            • Seattle, WA
             • $120 / ลัง
             • $550 / 5 ลัง*
             • $1,000 / 10 ลัง*
            *นํ้าหนักต้องไม่เกิน 32 กิโลกรัม/ลัง
            *ค่ากล่อง X-Box $5/ลัง
            *ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีในการส่งของใช้ส่วนตัวกลับเมืองไทย

            เอกสารที่ต้องใช้ในการส่ง/ออกของ

            • Passport (พาสปอร์ต) ทุกเล่มที่มีหลักฐานยืนยันการเข้า-ออกประเทศ ว่าได้พำนักอยู่ในประเทศอเมริกา เกิน 1 ปี
            • บัตรประจำตัวอเมริกา (Drivier License หรือ ID Card)
            • สำเนาบัตรประชาชนไทย
            • สำเนาทะเบียนบ้านไทย

            สำคัญมาก:

            เวลาเดินทางเข้าประเทศไทย ท่านต้องเข้าช่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประทับตรา เข้าประเทศบนพาสปอร์ต (อย่าเข้าช่องเครื่องสแกนอิเลคโทรนิคเพราะจะไม่มีตราประทับเข้าเมือง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการออกของ ถ้าท่านไม่มีตราประทับนี้ ทางบริษัทจะต้องดำเนินขั้นตอนพิเศษ เพิ่มเติมหลายขั้นตอน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาเพิ่มอย่างไม่จำเป็น) แล้วส่งพาสปอร์ตที่มี ประทับตราเข้าเมืองให้ทางบริษัทในประเทศไทย เพื่อนำไปออกของให้ท่าน ติดต่อฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์ที่ LINE @Send2Thai

            -ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ จะเปลี่ยนค่าขนส่งจาก SW เป็น SQ หรือ ST

            7) SEA PALLET BOX (SB) 45 Days

            Send2Thai Pallet Box ขนาด 40” x 48” x 36” สำหรับส่งของใช้ส่วนตัวกลับไทยทางเรือ ราคารวมค่าส่งจากอเมริกาไปไทย ค่าภาษี และค่าส่งในประเทศไทยถึงประตูบ้านทั่วไทยแล้ว (All In)

             สาขาที่ให้บริการนี้

             • Los Angeles, CA
              • กทม $700 / พาเล็ต
              • ตจว $730 / พาเล็ต
             • Portland, OR
              • กทม $860 / พาเล็ต
              • ตจว $890 / พาเล็ต
             • Seattle, WA
              • กทม $860 / พาเล็ต
              • ตจว $890 / พาเล็ต
             ราคารวมค่า Pallet Box แล้ว

             นํ้าหนักต้องไม่เกิน 260 กิโลกรัม / พาเล็ต

             เอกสารที่ต้องใช้ในการส่ง/ออกของ

             • Passport (พาสปอร์ต) ทุกเล่มที่มีหลักฐานยืนยันการเข้า-ออกประเทศ ว่าได้พำนักอยู่ในประเทศอเมริกา เกิน 1 ปี
             • บัตรประจำตัวอเมริกา (Drivier License หรือ ID Card)
             • สำเนาบัตรประชาชนไทย
             • สำเนาทะเบียนบ้านไทย