skip navigation

นโยบายการรับประกัน


เงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบการสูญหายหรือของสินค้า

5 ประเด็นสำคัญ (ลูกค้าต้องรู้ก่อนใช้บริการ)
 • Liability of Loss คือความรับผิดชอบพื้นฐานสำหรับการสูญหายของสินค้าที่ส่งกับบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดเป็นวงเงิน $95 หรือ 3,000 บาท
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ (5% ของมูลค่าสินค้า)
 • ลูกค้าต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชดเชยเป็นเงิน หรือซื้อสินค้าที่เหมือนกันเป็นการทดแทน
 • บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบของสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ของที่แตกหักง่าย อาหาร ของเหลว ของที่มีมูลค่าสูง หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบการสูญหายของสินค้า

 • ทางบริษัทรับผิดชอบกรณีที่สินค้าของลูกค้าสูญหายในอัตราไม่เกิน $95 หรือ 3,000 บาท ต่อ Shipment (ต่อ invoice) หรือชดใช้ตามมูลค่าจริงของสินค้าที่ไม่เกิน $95 หรือ 3,000 บาท
 • หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งมีมูลค่าสูง ท่านสามารถซื้อประกันสินค้าเพิ่มได้ในอัตราค่าเบี้ยประกัน 5% ของมูลค่าสินค้า ถ้าสินค้าที่ทำประกันสูญหาย ทางบริษัทจะชดเชยค่าให้ท่านเต็มวงเงินประกัน หรือจัดซื้อสินค้าที่เหมือนกันคืนให้ลูกค้า ซึ่งหากเกิดกรณีสูญหายบางส่วน บริษัทจะทำการพิจารณาคืนตามสัดส่วนน้ำหนักเป็นกรณีไป
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตก หัก รั่ว บุบ เน่า เสีย ขึ้นรา ฯลฯ
 • บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากๆ หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ ฯลฯ
 • ถ้ามีของสูญหาย ลูกค้า (ผู้ส่ง) ต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
 • บริษัทจะไม่สามารถรับผิดต่อความล่าช้า สูญหาย ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ้าท่วม เรือล่ม เครื่องบินตก สงคราม การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง รวมท้ังความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือการลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเล็กทรอนิกส์และภาพถ่าย ข้อมูล รวมทั้งการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของบุคคลที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทําสัญญากับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้รับสินค้า หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐใดๆ การห้ามส่งออกหรือนําเข้าของการท่า เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับปลายทางได้: ในกรณีที่ๆทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้ เช่น ไม่มีสถานที่ตามที่ผู้ส่งระบุให้ส่งถึง หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ผู้รับปลายทางเป็นตู้ไปรษณีย์หรือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น นิติบุคคลอาคารชุด สโมสรหมู่บ้านหรือองค์กรใดๆ แต่ไม่มีผู้รับ หรือทางเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆปฎิเสธการรับสินค้า หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษัทจะเก็บค่า Storage Fee ในอัตรา $3.00 ต่อ 1 ลูกบาศ์กฟุต ถ้าเกิน 90 วันแล้วยังไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ และทางผู้ส่งก็ไม่จ่ายค่า Storage Fee บริษัทจะยึด เพื่อทําลายหรือขายทอดตลาด
 • สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า ลูกค้านั้นๆต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสุ่มตรวจสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • การจัดเส้นทางการส่งสินค้า: ลูกค้ายอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งสินค้าท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท
 • การฝากสั่งซื้อสินค้า: ในกรณีที่ลูกค้าส่งลิงค์ผู้ขายให้บริษัทสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน แล้วทางผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ทางบริษัท (เพื่อทําการส่งต่อให้ท่าน) ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดหรือ ตั้งใจฉ้อโกง ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความไม่ซื่อตรงของผู้ขายรายน้ันๆที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกได้ แต่จะทําหน้าที่แทนลูกค้าในการติดตามสินค้าให้อย่างเต็มที่
 • การส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย: ไม่ว่าจะเพราะส่งผิดรายการ เสียหาย หรือเหตุผลใดๆ ลูกค้าต้องติดต่อกับผู้ขาย เพื่อขอ Return Label หรือเบอร์ RMA ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการถ่ายรูป $2.00/1 กล่อง (70 บาท) ค่าทำ Return : $5.00 หรือ 160 บาท และค่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขาย (ถ้ามี)
 • กรณีที่สินค้าของลูกค้าไม่สามารถผ่านศุลกากรเข้าไทยได้: ทางลูกค้าต้องทำเรื่อง Claim ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทางบริษัทจะไม่รับ Claim หลังจากนั้น

ขั้นตอนการ Claim การสูญหาย

 • ลูกค้า (ผู้ส่ง) เข้า www.send2thai.com, Log In เข้าสู่ระบบ, กดปุ่มSupport, เลือก Claim, เพื่อกรอก Claim Form และ submit ภาพถ่าย เข้าสู่ระบบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
 • บริษัทจะทําการตรวจสอบและจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ ถ้าพบว่ามีสินค้าหายจริง ทางบริษัทจะทำการเคลมให้แก่ลูกค้าภายใน 45 วันนับจากวันที่ลูกค้า Submit Claim Form และใบเสร็จสั่งซื้อ ให้แก่บริษัท
สิ่งที่ต้องใช้ในการ Claim
 • เลข Claim Number (มุมบนขวาของเอกสารนี้)
 • ภาพถ่ายดังต่อไปนี้
 • ภาพถ่ายเห็นทั้งกล่องหรือลัง
 • ภาพถ่ายฉลาก Shipping Label บนกล่อง
 • ภาพถ่ายสินค้าทุกชิ้นในกล่อง
 • ภาพถ่ายวัสดุกันกระแทกใดๆที่อยู่บนกล่องสินค้า
 • หลักฐานการซื้อสินค้า หรือใบเสร็จซื้อสินค้า
หมายเหตุ  ทางบริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ดังต่อไปนี้
 • พัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบใดๆที่แตกหักง่าย อาทิเช่น เครื่องแก้ว กระจก และวัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน
 • อาหาร ขนม ผลไม้ ของเหลวทุกชนิด
 • พัสดุที่มีมูลค่าสูง และพัสดุที่เสมือนเงินสด ได้แก่ ธนบัตร เช็ค บัตรกำนัล
 • สิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร เครื่องชาม รูปภาพ งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น
  หากมีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น แล้วทางบริษัทฯ พบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น