skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຂອງໄປປະເທດລາວ

Sea Kilo(SLK)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLK

 • ປະເພດການບໍລິການ


  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອເດີນສະໝຸດ ສຳຫຼັບສິນຄ້າທົ່ວໄປ ຄ່າບໍລິການຄຳນວນຈາກນ້ຳໜັກ ( ຕໍ່ກິໂລກຼຳ ) ຄິດຄ່າສົ່ງນ້ຳໜັກຂັ້ນຕໍ່າ 3 ກິໂລກຼຳ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea Kilo (SLK)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ (ກິໂລກຼຳລະ) $9.50 $9.50 $10.00 $10.50 $12.00
ຄ່າສົ່ງ( ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) /ກ່ອງ $16.50 $16.50 $16.50 $16.50
◀ Back