skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຂອງໄປປະເທດລາວ

Sea QBF+Tax(SLT)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLT

 • ປະເພດການບໍລິການ


  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອເດີນສະໝຸດ ສຳຫຼັບສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຫຼືຂະໜາດໃຫຍ່
  - ຄ່າບໍລິການຄຳນວນຈາກຂະໜາດ ( ຕໍ່ລູກບາດ ຟຸດ + ພາສີ )
  - ຄ່າບໍລິການທາງພາສີເພີ້ມຕື່ມ ຄຳນວນຈາກນ້ຳໜັກທັງໝົດຄູນອັດຕາບໍລິການທາງພາສີ $1.80 (55THB) /kg.

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea Cubic + Tax (SLT)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10-50.99/QBF $15.90 $17.90 $19.90 $25.90
51-100.99/QBF $15.00 $17.00 $19.00 $25.00
101-200.99/QBF $14.75 $16.75 $18.75 $24.75
201up/QBF $14.50 $16.50 $18.50 $24.50
ຄ່າບໍລິການທາງພາສີເພີ້ມຕື່ມ(ຕໍ່ກິໂລກຼຳ) $1.80 $1.80 $1.80 $1.80
ອັດຕາຄ່າຄ່າສົ່ງ ( ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )
3-9.99 QBF/Shipment/Address $28.00 $28.00 $28.00 $28.00
10-59.99 QBF/Shipment/Address $39.00 $39.00 $39.00 $39.00
60-180 QBF/Shipment/Address $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
ຄ່າ Oversize ປະລິມານເກີນ 15 QBF/ກ່ອງ $9.00 $9.00 $9.00 $9.00
ຄ່ານ້ຳໜັກເກີນ Over-Weight Rate ( ຖ້າມີ )/ກກ $0.85 $0.85 $0.85 $0.85

ວິທີຄຳນວນນ້ຳໜັກຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕາມປະລິມາດກ່ອງ (QBF)

ການຄຳນວນອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງຂອງສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້ານ້ຳໜັກຫຼາຍເກີນ ( Overweight )
ບໍລິສັດຄຳນວນນ້ຳໜັກໃນການຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕາມປະລິມາດກ່ອງ (QBF)
ກວ້າງ" x ຍາວ" x ສູງ" ( ນິ້ວ ) /1,728 = QBF x $15.90 = $ ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງທາງເຮືອ
1 QBF: maximum weight 9.50 ກິໂລ , ຖ້າ over maximum weight : charge $0.85/ກິໂລ
ຖ້າຄ່ານ້ຳໜັກ ຄຳນວນແລ້ວຫຼາຍກວ່ານ້ຳໜັກ Maximum : ຈະຖືເປັນ Overweight ທັນທີ ແລະຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມອີກ $0.85/ກິໂລ
ເຊັ່ນສິນຄ້າ 1 ກ່ອງ ມີ 2 QBF ຈະມີ Maximum Weight = 19.00 ກິໂລ
ແຕ່ນ້ຳໜັກແທ້ເປັນ 25.00 ກິໂລ
( Overweight 25.00 ກິໂລ - 19.00 ກິໂລ = 6.00 ກິໂລ )
Overweight Charge = 6.00 ກິໂລ x $0.85 = $5.1

◀ Back