skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຍົນໄປປະເທດລາວ

Sea QBF+Tax(SLT)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLT

 • ປະເພດການບໍລິການ

  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອເດີນສະໝຸດ ສຳຫຼັບສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຫຼືຂະໜາດໃຫຍ່
  - ຄ່າບໍລິການຄຳນວນຈາກຂະໜາດ ( ຕໍ່ລູກບາດ ຟຸດ + ພາສີ )
  - ຄ່າບໍລິການທາງພາສີເພີ້ມຕື່ມ ຄຳນວນຈາກນ້ຳໜັກທັງໝົດຄູນອັດຕາບໍລິການທາງພາສີ $1.80 (55THB) /kg.

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea Cubic + Tax (SLT)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles
San Francisco
San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10-50.99/QBF $15.9 $17.9 $19.9 $29.9
51-100.99/QBF $15.00 $17.00 $19.00 $25.00
101-200.99/QBF $14.75 $16.75 $18.75 $24.75
201up/QBF $14.50 $16.50 $18.50 $24.50
ຄ່າບໍລິການທາງພາສີເພີ້ມຕື່ມ(ຕໍ່ກິໂລກຼຳ) $1.80 $1.80 $1.80 $1.80
Transfer : from Bangkok to Laos-Vientiane
3-9.99 QBF/Shipment/Address $42.00 $42.00 $42.00 $42.00
10-59.99 QBF/Shipment/Address $60.00 $60.00 $60.00 $60.00
60-180 QBF/Shipment/Address $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
ຄ່າ Oversize ປະລິມານເກີນ 15 QBF/ ແກັດ $14.00 $14.00 $14.00 $14.00
ຄ່ານ້ຳໜັກເກີນ Over-Weight Rate ( ຖ້າມີ )/ກກ $0.85 $0.85 $0.85 $0.85

Last Mile : 1) Customers Pick Up at Office in Vientiane. No Extra Charge
2) If Delivery not in Vientiane, Additional Charge May Apply. Customers need to Contact Destination. Receiver will Pay at Destination.

ວິທີຄຳນວນນ້ຳໜັກຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕາມປະລິມາດ ແກັດ (QBF)

ການຄຳນວນອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງຂອງສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້ານ້ຳໜັກຫຼາຍເກີນ ( Overweight )
ບໍລິສັດຄຳນວນນ້ຳໜັກໃນການຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕາມປະລິມາດ ແກັດ (QBF)
ກວ້າງ" x ຍາວ" x ສູງ" ( ນິ້ວ ) /1,728 = QBF x $15.90 = $ ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງທາງເຮືອ
1 QBF: maximum weight 9.50 ກິໂລ , ຖ້າ over maximum weight : charge $0.85/ກິໂລ
ຖ້າຄ່ານ້ຳໜັກ ຄຳນວນແລ້ວຫຼາຍກວ່ານ້ຳໜັກ Maximum : ຈະຖືເປັນ Overweight ທັນທີ ແລະຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມອີກ $0.85/ກິໂລ
ເຊັ່ນສິນຄ້າ 1 ແກັດ ມີ 2 QBF ຈະມີ Maximum Weight = 19.00 ກິໂລ
ແຕ່ນ້ຳໜັກແທ້ເປັນ 25.00 ກິໂລ
( Overweight 25.00 ກິໂລ - 19.00 ກິໂລ = 6.00 ກິໂລ )
Overweight Charge = 6.00 ກິໂລ x $0.85 = $5.1

◀ Back