skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຂອງໄປປະເທດລາວ

Sea Moving Box(SLM)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLM

 • ປະເພດການບໍລິການ


  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວທາງເຮືອສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງບໍ່ມີສຳນັກງານຂອງ Send2Thai ( ບໍ່ມີກ່ອງ X Box ) ສາມາດໃຊ້ກ່ອງມາດຕະຖານຂອງ Home Depot ແລະ Lowe’s ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນການຂົນສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃນລາຄາເໝົາຈ່າຍສຸດປະຢັດ ຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 32 kg./ກ່ອງ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • วันตัดรอบ

  ทุกสัปดาห์ วันอังคาร Los Angeles, San Francisco, Las Vegas (Zone 1, 2)
  ทุกสัปดาห์ วันพฤหัสบดี Portland, Seattle (Zone 3)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea Move Box (SLM)

Large Size

Large Size (SML)
 • ກ່ອງ Home Depot ຂະໜາດ 18"x18"x24"
 • ກ່ອງ Lowe's ຂະໜາດ 24"x18"x18"
Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
1 ກ່ອງ $115 $130 $145 $190
5 ກ່ອງ $500 $575 $650 $875
10 ກ່ອງ $900 $1,050 $1,200 $1,650
ຄ່າສົ່ງນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ /ກ່ອງ $16.50 $16.50 $16.50 $16.50
Over weight Charge/kg. ( ຖ້າມີ ) $3.00 $3.50 $4.00 $5.50

Small Size

Small Size (SMM)
 • ກ່ອງ Home Depot ຂະໜາດ 16"x12"x12"
 • ກ່ອງ Lowe's ຂະໜາດ 16"x12"x12"
Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
1 ກ່ອງ $35 $50 $65 $110
5 ກ່ອງ $155 $230 $305 $530
ຄ່າສົ່ງນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ /ກ່ອງ $11.50 $11.50 $11.50 $11.50
Over weight Charge/kg. ( ຖ້າມີ ) $3.00 $3.50 $4.00 $5.50
◀ Back