skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຍົນໄປປະເທດລາວ

Sea Moving Box(SLM)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLM

 • ປະເພດການບໍລິການ

  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວທາງເຮືອສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງບໍ່ມີສຳນັກງານຂອງ Send2Thai ( ບໍ່ມີແກັດX Box ) ສາມາດໃຊ້ ແກັດມາດຕະຖານຂອງ Home Depot ແລະ Lowe’s ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນການຂົນສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃນລາຄາເໝົາຈ່າຍສຸດປະຢັດ ຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 32 kg./ ແກັດ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea Move Box (SLM)

Large Size

Large Size (SML)
 • ແກັດ Home Depot ຂະໜາດ 18"x18"x24"
 • ແກັດ Lowe's ຂະໜາດ 24"x18"x18"
Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles
San Francisco
San diego
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
1 ແກັດ $120 $135 $150 -
5 ແກັດ $500 $575 $650 -
10 ແກັດ $930 $1,080 $1,230 -
Over weight Charge/kg. ( ຖ້າມີ ) $3.00 $3.50 $4.00 $5.50

Last Mile : 1) Customers Pick Up at Office in Vientiane. No Extra Charge
2) If Delivery not in Vientiane, Additional Charge May Apply. Customers need to Contact Destination. Receiver will Pay at Destination.

Small Size

Small Size (SMM)
 • ແກັດ Home Depot ຂະໜາດ 16"x12"x12"
 • ແກັດ Lowe's ຂະໜາດ 16"x12"x12"
Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles
San Francisco
San diego
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
1 ແກັດ $40 $45 $50 -
5 ແກັດ $170 $200 $220 -
Over weight Charge/kg. ( ຖ້າມີ ) $3.00 $3.50 $4.00 $5.50

Last Mile : 1) Customers Pick Up at Office in Vientiane. No Extra Charge
2) If Delivery not in Vientiane, Additional Charge May Apply. Customers need to Contact Destination. Receiver will Pay at Destination.
◀ Back