skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຂອງໄປປະເທດລາວ

Sea X-Box(SLX)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  SLX

 • ປະເພດການບໍລິການ


  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ຄືບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວທາງເຮືອໄປປະເທດລາວ ( ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ ຈ.ໜອງຄາຍ ) ຜ່ານກ່ອງ X-Box Size L ຂະໜາດກ່ອງ 23x17.5x20 ນິ້ວ ໃນລາຄາເໝົາຈ່າຍຕາມຈຳນວນກ່ອງ ຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖີງ 32 ກກ/ກ່ອງ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຮືອ (Sea)

 • ໄລຍະເວລາ

  45 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Sea X-Box (SLX)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ
1 ກ່ອງ $115 $130 $145 $190
5 ກ່ອງ $500 $575 $650 $875
10 ກ່ອງ $900 $1,050 $1,200 $1,650
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
Over weight Charge/kg. ( ຖ້າມີ ) $3.00 $3.50 $4.00 $5.50
ຄ່າສົ່ງ ( ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )/ກ່ອງ $16.50 $16.50 $16.50 $16.50
ຄ່າກ່ອງ $7.00 $9.00 $9.00 $9.00
◀ Back